Skanderborg kommune nyt.

Her i maj nummeret af Låsbybladet vil jeg orientere om fem punkter. Processen ved Låsby Søpark, tvangstilslutning til offentlig kloak i det åbne land, Gl. Silkeborgsvejs nye vejtræer, et godt råd og live/video optagelser fra byrådsmøderne.

Låsby Søpark. Et fantastisk projekt, der fortjener alt muligt positiv opbakning. Et enestående fremtidigt rekreativt samlingsområde for Låsbys borgere. Desværre kan der stilles spørgsmål ved selve anlæggelsen af projektet og økonomistyringen. Dette til trods for, der var en flot officiel åbning af Søparken. Desværre var Søparken langt fra færdig ved åbningen. Budgettet var overskredet væsentligt og når man så, hvad pengene var brugt til, kunne man spørge sig selv, hvad nogle af disse omkostninger egentlig vedkom den rekreative del af Søparken. Overskridelserne er markante, nemlig 524.000 kr. for klimaprojektet plus 749.000 kr. på den rekreative del.

Forud for byrådsmødet den 29. marts i år, blev der stillet en række spørgsmål til borgmesteren i forbindelse med godkendelsen af efter/ tillægsbevillingen. Bl.a. havde jeg to væsentlige spørgsmål: Hvad mangler der at blive lavet, før projektet er færdigt og hvor hvornår kan det forventes færdigt? Der kom en lang liste, hvor der dog manglede nogle elementer. F.eks. en reetablering af beachvolleybanen, der ikke har standardmålene, samt reetablering af hallens parkeringsplads. Hvad angår færdiggørelsen af Søparken, kan man læse i byrådets dagsorden, at den forventes færdig MEDIO MAJ 2017, hvilket alle i dag kan konstatere ikke holdt en meter. Den 20. April blev byrådet orienteret om, at tidsplanen endnu engang ikke holder for færdiggørelsen i maj, men der nu tales om august måned. Arbejdet blev først påbegyndt den 10. maj. Spørgsmålet er nu om denne nye tidsplan holder? Til august er projektet 15 måneder forsinket, idet det var lovet færdig til sommerfesten 2016 og holder den nye tidsplan og økonomien, til trods for tillægsbevillingerne?

Ny spildevandsplan med tvangstilslutning i det åbne land, er en yderst bekostelig affære for de enkelte ejendomme. En omkostning, der nemt kan koste den enkelte ejendom over 150.000,- kr.  I dag har langt de fleste ejendomme egen tømningstanke med nedsivningsanlæg, således der ikke ledes forurenet vand ud i vandløbene. Anlæg, som hos mange er særdeles velfungerende og som endnu ikke er afskrevet. Derfor er det meget uforståeligt, når et byrådsflertal ønsker disse ejendomme tilsluttet den offentlige kloakledning, fordi den tilfældigvis passerer disse ejendomme. I januar vedtog et flertal i byrådet, at spildevandsplanen skulle sendes i offentlig høring, med de 109 navngivne ejendomme, hvoraf flere med postnummeret 8670 Låsby. I byrådsbeslutningen er der også angivet, at hver enkelt ejendom skulle have en særskilt skrivelse, således de var direkte orienteret om spildevandsplanen for deres ejendom og de dermed kunne afgive deres høringssvar. Under højst mystisk omstændigheder forsvandt de pågældende skrivelser til de 109 ejendomme ud i det store cyberspace univers. Derimod var der mange andre huse i byerne, som fik en skrivelse om, at de nu skal separatkloakeres. Dette til trods for, at dette var sket for flere år siden. Da jeg fik en mistanke om at de berørte ejendomme ikke havde fået en skrivelse fra kommunen, kontaktede jeg et par stykker for at få dette bekræftet. Det viste sig at de 109 ejendomme ikke havde fået et brev. Borgmesteren blev kontaktet og lovede at ville se på sagen. Intet skete tilsyneladende, for da spildevandsplanen skulle behandles i Miljø-og Planudvalget var der intet sket. Resultatet er efter et ekstra ordinært møde, at de 109 ejendomme pilles ud af Spildevandsplanen, for senere at blive behandlet særskilt. Endnu et eksempel på en besynderlig sagsbehandling.

På Gl. Silkeborgvej er der nu plantet nye vejtræer. Fra indkørslen til Kiltorn og ud til rundkørslen, er der plantet nogle få vejtræer i begge sider af vejen, samt der er lukket et hul, hvor der manglede nogle træer på nordsiden af den nye sti til Flensted. Dette er resultatet af dialog, som startede for næsten 3½ års siden med kommunen, som igen har haft den med vejdirektoratet. Alléen som den var på Gl. Silkeborgvej genetableres ikke igen. Årsagen er ifølge en af kommunens ansatte, at der ikke er nok areal på sydsiden af den gamle Gl. Silkeborgvej. Hvis der også skulle beplantes på sydsiden, vil det kræve en eksproportion af jord. Trist, den var ellers blevet en flot Allé.

Et godt råd til alle jer, frivillige eller som borgere, der har kontakt med kommunen og andre offentlige myndigheder, gem altid jeres mail´s eller dokumenter. Husk ved møderne at der bliver taget referat af de beslutninger eller aftaler, der bliver lavet på stedet. Ofte kan ingen huske de indgåede aftaler, har en anden opfattelse af det aftalte, eller der er nye medarbejder på sagen. Sagen omkring vejtræerne på Gl. Silkeborgvej er et godt eksempel, hvor jeg heldigvis selv havde gemt en mail på et løfte om nye vejrtræer.

Byrådsmøder sendes nu live. Nu kan borgerne følge byrådsmøderne og debatterne direkte på nettet via kommunens hjemmeside. Hvis man på et senere tidspunk ønsker at se møderne er dette muligt, også hvis det kun er et enkelt punkt på dagsordenen. F.eks. debatten i marts omkring tillægsbevillingen til Søparken. Med denne opfordring samt et ønske om snarlig færdiggørelse af Søparken ønsker jeg alle en rigtig god sommer.

 

Mvh. Claus Bloch