Jeg har modtaget følgende orientering fra den Tekniske Chef i Skanderborg Kommune.

I medio november, vil der være specialtransporter af vindmøller igennem Låsby. Som bl.a. kræver mindre omlægninger ved rundkørslerne ved Århus/Hammelvej og Gl. Silkeborgvej/Flenstedbuen:

Det oplyses at transporterne planlægges opstartet i uge 46 og ca. 2 uger frem.

Mail

Kære Miljø og Planudvalg,

Skanderborg kommune har modtaget en ansøgning om særtransport af vindmølleelementer. Vi har valgt at orientere udvalget om ansøgningen.

Transporterne kommer fra øst og skal frem til vindmølle-site ved Mollerup i Silkeborg Kommune. Transportøren har foreslået at tranporterne foregår ad Silkeborg-motorvejen frem til Låsbyafkørslen. Herfra ønskes kørt på Gl. Silkeborgvej gennem Låsby by og videre mod vest ad den gamle hovedvej 195 frem til vindmølle-siten i Mollerup.

Transportøren har ved deres konsulent Mammout Wind oplyst, at der er tale om i alt ca. 30 tunge og omfangsrige transporter. Tranporterne skal foregå i september 2017 inden for en periode af ca. 2 uger. Der er tale om transporter, som har en totalvægt på op til ca. 170 ton og en længde på op til ca. 30 m.

Fra Skanderborg Kommunes side har vi foreslået, at transporterne fra motorvejs-afkørslen køres ad Randersvej-Flenstedbuen-hovedvej 195-Mollerup.

Hertil har Mammout Wind oplyst, at alle tænkelige ruter er gennemgået med henblik på at finde en mulig rute. Tranporterne er så store, at betydelige midlertidige ombygninger af vejene bliver nødvendige, f.eks.

oplyses det, at det vil være forbundet med meget betydelige ombygninger at få transporten drejet med sydvest ned af Randersvej mod Flenstedbuen.

Ifølge Mammout Wind er den foreslåede rute gennem Låsby praktisk taget den eneste mulige rute, hvis ikke meget store og omfattende vejombygninger skal ske. De nødvendige ændringer af vejene fremgår af vedhæftede beskrivelse fra transportøren.

Fra Skanderborg Kommunes side har vi accepteret den foreslåede rute under følgende forudsætninger:

  1. Skanderborg Kommune skal godkende de ønskede/nødvendige midlertidige ombygninger af vejene forud for udførelsen. Projekttegninger/-beskrivelser skal fremsendes sammen med ansøgning om gravetilladelse/rådighedstilladelse (se punkt 2) senest 10 arbejdsdage forud for udførelsen. Efter afslutning af transporterne skal alle berørte arealer bringes tilbage til oprindelig stand og alle skilte mv. skal genopsættes.
  2. Forud for udførelse af de nødvendige ombygninger og forud for tilbage-førelse til oprindelig stand af vejene på ruten skal der ansøges om rådighedstilladelse/gravetilladelse ved Skanderborg Kommune. Ansøgninger skal foregå via hjemmesiden virk.dk Ansøgning om tilladelse til gravearbejde – Virk | Indberetning. Ansøgningerne skal vedhæftes afspærringsplaner for det nødvendige vejarbejde.
  3. Mellem transporterne skal transportøren sørge for at der opsættes erstatning for nedtagne skilte mv. Endvidere skal midlertidig anlagte arealer afspærres mellem transporterne.
  4. Transportøren skal forelægge en tidsplan for transporternes afvikling. Transporterne skal foregå uden for myldretiden. Det vil sige, at transporterne ikke må foregå i tidrummene kl. 6-9 og kl. 15-17

Se tegninger og billeder