Category

Læserbreve

Venstre er hos borgerne.

By | Læserbreve | No Comments

Et læserbrev fra DF i Skanderborg Kommune har følgende overskrift: ”Venstre – hvor har vi jer?” Svaret er ganske simpelt. Hos borgerne. DF´s læserbrev skulle muligvis virke informativt omkring juridiske spidsfindigheder, fra Formanden for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ved Martin Frausing Poulsen Dansk Folkeparti? Læserbrevet handler om jura, fremfor at informere borgerne, om den 13% takst stigning på vandafledningsafgiften til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

Dagsordenspunktet på byrådsmødet i december 2019 drejede sig om godkendelsen, af Forsyning Selskabets gebyr og afgifter til borgerne. Heriblandt den 13% stigning på vandaflednings afgiften. Hvilket svarer til en stigning fra 38,13 kr./m³ til 43,13 kr./m³. Nemlig 5 kr./m³ eller en stigning 413 kr. for en gennemsnits husstand. For de fleste lyder denne stigning på 13% overkommelig, men beløbet skal holdes op i mod, at de fleste hustande, allerede anslået betaler ca. 5500,- kr./år gennemsnitlig. For lavindkomst grupperne såsom pensionister, dagpengemodtager, singler osv., en ikke uvæsentlig indskrænkning af deres rådighedsbeløb. En anden forglemmelse i DF´s læserbrev er, at Venstre havde sagt ja til en takststigning og muligvis lidt højere. Forudsætning var en veldokumenteret redegørelse, til hvilke klimaprojekter, der er årsag til denne taksstigning. Denne dokumentation var ikke vedlagt ØK’s eller Byrådets dagsorden og kom ikke ej heller. Efter en rykker fra Venstre, kort før byrådsmødet fik byrådet et notat, med en hensigts erklæringer, uden nogen dokumentation for de 13% stigning.

Det er korrekt at jeg talte imod, hvad enkelte bestyrelses medlemmer fra forsynings selskabet kalder armslængde princippet. Til info, er det dog fortsat byrådet, der skal godkende taksterne for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Byrådet repræsentere aktionærende, som i dette tilfælde er borgerne, der ejer Selskabet. Det er ej heller nogen hemmelighed, at de hidtidige generalforsamlinger, er gået uden om byrådet, som kun har været repræsenteret ved borgmesteren og næstformanden i økonomiudvalget. Dermed har borgerne været endnu dårligere repræsenteret.

At stille spørgsmål og krav, bliver åbenbart betegnet som en hetz fra DF. Det skal nævnes at Venstre rent faktisk stemte for takststigningen på de 13%, da vi ikke kender klima konsekvenserne, for at stemme imod.

Nogen dækker sig bag ved juraen og Venstre vil borgerne

Låsby – Vækst eller stagnation?

By | Læserbreve | No Comments

Låsby – Vækst eller stagnation?

Kommuneplanrevisionen for centerbyerne her i blandt Låsby, er nu sendt ud i 8 ugers offentlig høring. Denne kommuneplan viser, hvad der er af vækstmuligheder for byerne i de kommende 4 år.

For Låsbys vedkommende indeholder planen positive elementer, men også en del negative, hvad angår kommende udstykninger. Det positive er, at der er udlagt tre mindre arealer, hvor der vil være mulighed for nye udstykninger. Af de negative elementer er, at det store private areal ved Klangballevej, der i dag er udlagt til boligområde, bliver degraderet til et såkaldt perspektivområde. Dette vil i praksis betyde, at det vil være umuligt for kommunen at ekspropriere dette areal til udstykninger. En komplet uforståelig indstilling fra Kommunens side. Især da arealet ved Klangballevej anses som nøgleområdet for Låsbys fremtidige udvikling. Endvidere er en lodsejer, der er positiv over for muligheden for udstykninger på egne arealer, heller ikke blevet medtaget i kommuneplanen. Derfor kære Låsby borger, brug jeres ret til indsigelser her i høringsperioden. Det gælder Låsbys fremtidige vækst for skolen, institutionerne, dagplejen, hallen, friluftsbadet, samt alle de frivillige foreninger m.m

Med venlig hilsen
Claus Bloch

Læserbrev. Uacceptable sagsbehandlingstider

By | Læserbreve | No Comments

Uacceptable sagsbehandlingstider

På det seneste udvalgsmøde i Miljø og Plan fik medlemmerne på Venstres initiativ en orientering om, hvorfor sagsbehandlingstiderne for byggesager i landzonen har nået en helt uacceptabelt højt niveau. Der går op til et år før sagsbehandlingen overhovedet bliver påbegyndt.

Det betyder i praksis, at en mindre udbygning, som f.eks. en havestue i Herskind eller Hylke tager minimum 15 måneder før byggetilladelsen er klar. Der er pt. ca. 150 ubehandlede sager i bunkerne på Fælleden. (Nogle taler om det som Syltekrukken og folk i byggebranchen sukker, når de hører om et projekt i en mindre landsby i Skanderborg Kommune). En komplet uacceptabel behandling af borgerne i landsbyerne og på landejendommene. Nu er dette store efterslæb ikke nyt, men gradvis eskaleret over de sidste par år. Det er et område, der to gange tidligere har fået tilført ekstra midler. Indstillingen er nok en gang at tilføre området endnu flere midler. Problemet er, at på det tekniske område bliver der i dag allerede tilført store summer. Hvordan disse administreres og prioriteres, kan man som borger og som politiker stille spørgsmål ved, men svar er der ikke mange af. Men f.eks. er der anvendt 1,5 mandeår eller en lille million til en helt unødvendig registrering af badebroer . Hvis det beløb sammen med dem, der nu stases på at tilføre området, havde været anvendt til landzonesager fra starten, havde bunkerne været lettet for de fleste sager allerede

Vi må erkende, at den måde som borgmesteren prioriterer opgaverne på med Skanderborgmodellen som håndbog, er svær at forstå for de af kommunens borgere, der har f.eks. byggesager liggende og vente i Skanderborg Kommune.

Det kan og vil Venstre gøre bedre.

Med venlig hilsen

Peder Porse
Claus Bloch

Læserbrev. Stor bekymring for plejecenter strukturen med A som ansvarlig.

By | Læserbreve | No Comments

Stor bekymring for plejecenter strukturen med A som ansvarlig.

Det er som altid med stor bekymring, at jeg igen læser et af den socialdemokratiske gruppeformand og ældretalsmand, Finn Sander Jensens læserbreve om ældreplejen og plejecenterstrukturen. Rent umiddelbart lyder disse læserbreve altid som positive meddelelser til de ældre og deres pårørende. Som når der begejstret fortælles om et nyt plejecenter i Ry og om føjetid et helt nyt i Galten til over 200 millioner kr.. Min erfaring igennem årene med Finn Sanders læserbreve og især handlinger er, at de reelt dækker over mindre plejekapacitet, samt nedlæggelse af de lokale ældrecentre og plejeboliger. Hvilket også reelt gælder for Tebstrup, Gl. Rye, Søkilde, Ry og Galten, hvor af flere nedlæggelser allerede er realiseret. Heriblandt de 17 bedste plejeboliger i Galten, i daglig tale benævnt som havehusene. Ingen af de prognoser, der hidtil har ligget til grund for disse reduktioner, har haft hold i virkeligheden. Et eksempel er i plejedistrikt Ry, hvor man besluttede at lukke Søkilde og stoppe for visiteringen dertil. Efter et par måneder var ventelisten lang igen og man så sig nødsaget til at genåbne Søkilde for nye beboere. Derfor undrer det mig også meget, at samtlige partier, undtagen Venstre stemte imod at fremtidssikre det kommende nye Ældrecenter i Ry kapacitetsmæssigt.

I Finn Sanders læserbrev undgår han behændigt igen at nævne Søndervang, men benytter sig af begrebet distrikt Galten, som Søndervang i Låsby er en del af. Det er ingen hemmelighed, at der er en byrådsaftale fra budgettet i 2016 om Søndervangs fremtid. En aftale, der efter min opfattelse, klart er blevet direkte modarbejdet af borgmesterens flertalsgruppe. Siden efteråret 2015 har Søndervangs fremtid ligget på borgmesterens bord, som så mange andre uløste sager. Ifølge Skanderborg modellen er det kun borgmesteren, der har alle ledelses-og driftsmæssige beføjelser.

Tilslut vil jeg endnu engang anmode Finn Sander og dennes borgmester, melde klart ud om Søndervangs fremtid. En udmelding, som beboerne, deres pårørende, Søndervangs ansatte og alle de frivillige samt borgerne i Låsby, har et berettiget krav på. Skal Søndervang efter socialdemokraternes opfattelse lukkes og skal nybyggeriet i Galten være tilsvarende større?

Venstre er ikke i tvivl.

Læserbrev. Byggegrunde i Låsby

By | Læserbreve | No Comments

Det er med stor glæde jeg kan konstatere i et læserbrev, at Dansk Folkepartis byrådskandidat, Poul Johansen, har bedt sine partifæller i byrådet, spørge ind til det kommunale areal ”Ved Dammen” i Låsby. Arealet har i tidligere kommuneplaner været perspektivområde, hvor der kunne åbnes en mulighed for bebyggelse. Ved 2013 kommuneplanen, blev denne mulighed pludselig fjernet. Administrationen henviste til et grundvands cirkulære fra det tidligere Århus Amt, hvor der hverken var en faglig eller saglig dokumentation på, dette simple areal udgjorde en trussel imod drikkevandet. Mig bekendt ligger sagen stadig på borgmesterens bord, efter borgerhøringen i Låsby den 23. juni 2016. Ved denne lejlighed drøftede jeg igen sagen med borgmesteren og derfor har jeg selvfølgelig også en klar forventning til, at det pågældende areal igen ændrer status og udlægges til boligformål, når tillægget til den nye kommuneplan for centerbyerne skal vedtages her til efteråret. Skulle dette ikke være tilfældet, vil det glæde mig at DF nu, som Venstre, vil stille et samlet ændringsforslag, således arealet igen kan udstykkes til nye boliger, som Låsby i den grad har brug, hvis byen stadig skal udvikles.

Læserbrev: Vakler tilslutning til Skanderborgmodellen allerede?

By | Læserbreve | No Comments

Vakler tilslutning til Skanderborgmodellen allerede?

I et læserbrev fra Dansk Folkeparti, hvor deres to byrådsmedlemmer kommenterer et læserbrev fra seniorrådet angående ”Manglende omsorg for vores svage ældre”, hvor det fremgår, at de to byrådsmedlemmer føler, de er sat uden reelt indflydelse, grundet Skanderborgmodellen. Det er fuldstændig korrekt. Et markant flertal i Skanderborg Byråd har frivilligt afgivet deres ellers retslige administrative forvaltningsret til borgmesteren. Heriblandt også de to byrådsmedlemmer fra Dansk Folkeparti. Dette så sent som her i april 2017.

Det kræver selvfølgelig en stor ansvarspådragelse, for det enkelte byrådsmedlem, at frasige sig denne forvaltningsret, samt overgive dette ansvar til borgmesteren. Hvilket selvfølgelig kræver endnu et større ansvar fra borgmesteren, der har den totale administrative ledelse af Skanderborg Kommune. Hvordan borgmesteren så administrere denne, på nationalbasis utrolige store kompetence er et godt spørgsmål. Er det den administrative del der vægtes, eller det borgernære? Hvordan prioriter borgmesteren opgaverne over for borgerne? Ingen tvivl om, at adskillig borger har eller haft den oplevelse, hvor det opleves administrationen før borgeren. Bliver borgerne rådgivet eller administreret? F.eks. ved byggetilladelser i byerne eller i landsbyerne, hvor der kræves landzone tilladelser. Hvordan prioriteres disse sagsbehandlingstiderne frem for registrering af badebroer? Hvorfor er ekspeditionstiden på 13. måneder inden en sagsbehandling kan startes, når det samtidigt bruges store resurser på optælling af vandhuller, med mulige salamander i? Hvad med påbud til tilslutning af offentligt kloaknet? Hvem styrer skolerne? Administrationen eller skolebestyrelserne? Alt sammen prioriteter, som de fleste byrådsmedlemmer har frasagt sig retten til.

Derfor er det med glæde, vi nu kan se en bevægelse hos Dansk Folkeparti, til måske vil påtage sig den naturlige forvaltningsret, de er valgt til. Måske allerede til januar efter kommune valget, vi kan stille et ændringsforslag til Skanderborgmodellen. Det samme gælder Konservative Folkeparti, der altid har stået vagt om Skanderborgmodellen. Derfra er der også nye signaler om en kommende normalisering af styringsvedtægterne. Det er samtidigt korrekt, når Dansk Folkeparti hævder servicen er faldet igennem årene, med Venstre og Socialdemokratiske borgmestre. Dansk Folkeparti har loyalt været med i alle årene.

Med venlig hilsen

Peder Porse

Claus Bloch

Årets Sankt Hans tale i Låsby

By | Læserbreve | No Comments

Årets Sankt Hans tale i Låsby. Hvis du var forhindret eller lydforholdende var lidt
udfordret under talen, kan talen ses her

En stor Tak for indbydelsen fra borgerforeningen
Det er en stor ære for mig at være årets båltaler her i Låsby.
Der er noget at leve op til, med alle de forgående og fremragende båltaller, der har været igennem alle årene.

Sankt Hans er forbundet med mange traditioner. Både her i Danmark og i resten af de Nordiske lande. Og ikke mindst lokalt her i Låsby.
I dag siger vi, eller kirken, at det er Johannes Døberens fødselsdag vi fejre her ved midsommer. Ligesom Jesus fødselsdag til jul.
Men traditionerne er jo meget ældre end kristendommen, idet disse to årlige markeringer, har fundet sted her i norden lang tid før vi blev kristne. Da var det nemlig solen vi fejrede. Vintersolhverv og sommersolhverv. Vinteren, at det nu gik frem mod lysere tider og sommeren fordi, det er nu, hvor solen står højst på himlen, samt naturen står i fuld flor.
Nu hvor jeg nævner traditionerne, da var det, som jeg husker det, beboerforeningen der startede med at afholde fælles Sankt Hans aften her i Låsby, engang i starten af halvfjerdserne. For øvrigt der, hvor en af søerne er i dag. Den blev senere flyttet ned til Søndervang. Navnet beboerforeningen, et navn der dengang var en del debat om, fordi ordet borgerforeningen, for nogle havde en negativ klang i halvfjerdserne, med henvisning til kulturrevolutionen i bl.a. Kina, hvor alle skulle lige som bønder, arbejder eller soldater. Åbenbart en ide, der også havde en del beundre her i Låsby. Derfor var ordet borger, et frygtelig skældsord hos enkelte.
En pudsighed som ingen tænker over i dag.
Tingene har ændret sig igennem årene, således også navneforandringen til borgerforening, som den hedder i dag.
Dette visser blot hvor meget samfundet og holdninger ændres over nogle få årtier. Samt tolerancen borgerne eller beboerne imellem og hvor den gode tolerance i bestyrelserne i beboer/borger foreningen her i Låsby, er bevaret igennem alle disse år. Til trods for de små ideologiske forskelle i starten. Og der har været rigtig mange bestyrelsesmedlemmer, i disse mange år.

Bålet er symbolsk og er absolut klimaksen på en Sankt Hans aften. Hyggelig at se på og symbolsk fordi det skal holde onde ånder væk. Dette lykkes ikke helt sidste år, at få ild i bålet, trods utrolig tålmodighed og ihærdighed fra Kjeld, der med sin ukrudsbrænder +brændbare væsker tog kampen op i mod elementernes rassen, i form af et kæmpe regnvejr, hvor klimasøen fik sin generalprøve. Om vi har oplevet flere ånder i år, er op til den enkelte selv at vurdere. Heksen er kun symbolsk, idet selve hekse afbrænding intet har med Sankt Hans at gøre.
Men spændende er det. Hvem er ånderne i dag? Er de gode eller dårlige. Af de gode har vi f.eks. hørt om Helligånden i forbindelse med jomfru Maria.
Et må vi konstatere, den enkeltes frihed er i dag stærkt reguleret, af det samfund vi lever i dag. En udvikling der har taget en meget uheldig drejning de sidste 10 år. Ofte er det systemet over borgeren. Hvor borgeren må indrette sig efter systemet, f.eks. ved kommunens borgerservice angående åbningstiderne. Ofte skal man tage før fri fra arbejde, hvis man skal have fornyet sit pas. Hvilket der desværre er flere borger der oplever. Jeg mener samfundet er gået langt grænsen på, hvad den kan pålægge de enkelte borger af krav, også af økonomiske byrder.
Her tænker jeg ikke specielt på færdselsloven som jo er meget adfærdsregulerende, hvilket selvfølgelig er udmærket at alle respekterer højrekørselen.
Det jeg tænker på er bl.a. tvangstilslutninger til kloaknettet i det åbne land, hvor det ingen miljø eller klima effekt har. En kæmpe økonomisk byrde for den enkelte lodsejer, udover tilslutningsbidraget. Et andet eksempel er den såkaldte E-Post, som nu er blevet en tvungen ordning mellem det offentlige og borgeren. En ordning/krav der faktisk forlanger, du er i besiddelse et elektronisk apparat eller flere. Som om det lige netop står i grundloven. Udover en PC eller Tablet forventes der også, du har en mobil telefon, således du kan modtage en SMS eller mail, der fortæller du har modtaget en E-Post. Således der ingen undskyldning er, for ikke at have læst din E-Post. Man kan fritages for denne ordning på meget specielle strenge vilkår, som på det nærmeste også forlanger en lægeerklæring. F.eks. om du er dement, har Alzheimer eller ingen pårørende eller værge har. Et andet eksempel kan også være alle de begrænsninger, der er for en byggetilladelse, for en lille tilbygninger på egen grund, hvor byggetilladelser ofte administreres uden saglig eller faglig vurdering. Dette er for mig eksempler på de dårlige ånder og jeg er sikker på, i alle sammen også kan bidrage med et par eksempler.

De gode ånder i kød og blod, disse findes nemlig også, er dem, der er med til at skabe alt det gode i samfundet og hverdagen og som efter min mening er rykgraden i samfundet. Dem der skaber det meningsfulde samfund. NEMLIG DE FRIVILLIGE. Uden dem var vi utrolige fattige. Uden de frivillige stod vi bl.a. ikke her nu, eller hvem skulle arrangere sommerfesten? De frivillige gør en kæmpe indsats hver dag året rundt. Dette tiltros for, at Skanderborg Kommune, er den kommune der har det tredje laveste kulturbudget, målt pr. indbygger i Danmark. Kun undergået af Jammebugten og Samsø.
Låsby er et virkeligt godt eksempel på, hvor de fleste borger har bidraget eller er med i det frivillige. Nu nævner jeg en række eksempler og undskylder på forhånd, hvis jeg har glemt en enkel forening. De nævnes i alfabetisk rækkefølge. Boldklubben som den absolut største forening, med et utal af aktiviteter, Borger foreningen, Else Frost´s og Børges Møllers nye forening, med bl.a. boligformer for seniorer til formål, Folkedanser, Forsamlingshuset, Forældrebestyrelser i institutioner, Frivillige omkring Søpark projektet, Klasseforældreråd, Krolfklubben, Låsbybladet, Låsby æblets venner, Menighedsrådet, Onsdagsklubben, Pensionist Foreningen, Skolebestyrelsen, Spejderne, Svømmebadet, Svømmeklubben, Tennisklubben, Udvalget for byens kommende udvikling, Vandværkerne, Ældre/seniorrådet. Sig ikke, at der ikke er mange muligheder i Låsby.
Tæller man alle disse frivillige sammen, er der adskillige hundrede som er med til at berige samfund til gavn for os alle. Faktisk dem der holder hverdagen kørende.
Tusind tak til alle jer.
Til slut vil jeg sige. Nyd midsommeren, den er fantastisk flot og skøn, nu hvor de lyse nætter virkelig er lyse og alting står i fuld flor.
Og noget af det bedste er, det som vi har set frem til i flere måneder, nemlig sommerferien som står for døren.
Rigtig god sommerfest og en rigtig god sommer til alle.

Tusind tak.

Låsbybladet Maj 2017: Skanderborg kommune nyt

By | Læserbreve | No Comments

Skanderborg kommune nyt.

Her i maj nummeret af Låsbybladet vil jeg orientere om fem punkter. Processen ved Låsby Søpark, tvangstilslutning til offentlig kloak i det åbne land, Gl. Silkeborgsvejs nye vejtræer, et godt råd og live/video optagelser fra byrådsmøderne.

Låsby Søpark. Et fantastisk projekt, der fortjener alt muligt positiv opbakning. Et enestående fremtidigt rekreativt samlingsområde for Låsbys borgere. Desværre kan der stilles spørgsmål ved selve anlæggelsen af projektet og økonomistyringen. Dette til trods for, der var en flot officiel åbning af Søparken. Desværre var Søparken langt fra færdig ved åbningen. Budgettet var overskredet væsentligt og når man så, hvad pengene var brugt til, kunne man spørge sig selv, hvad nogle af disse omkostninger egentlig vedkom den rekreative del af Søparken. Overskridelserne er markante, nemlig 524.000 kr. for klimaprojektet plus 749.000 kr. på den rekreative del.

Forud for byrådsmødet den 29. marts i år, blev der stillet en række spørgsmål til borgmesteren i forbindelse med godkendelsen af efter/ tillægsbevillingen. Bl.a. havde jeg to væsentlige spørgsmål: Hvad mangler der at blive lavet, før projektet er færdigt og hvor hvornår kan det forventes færdigt? Der kom en lang liste, hvor der dog manglede nogle elementer. F.eks. en reetablering af beachvolleybanen, der ikke har standardmålene, samt reetablering af hallens parkeringsplads. Hvad angår færdiggørelsen af Søparken, kan man læse i byrådets dagsorden, at den forventes færdig MEDIO MAJ 2017, hvilket alle i dag kan konstatere ikke holdt en meter. Den 20. April blev byrådet orienteret om, at tidsplanen endnu engang ikke holder for færdiggørelsen i maj, men der nu tales om august måned. Arbejdet blev først påbegyndt den 10. maj. Spørgsmålet er nu om denne nye tidsplan holder? Til august er projektet 15 måneder forsinket, idet det var lovet færdig til sommerfesten 2016 og holder den nye tidsplan og økonomien, til trods for tillægsbevillingerne?

Ny spildevandsplan med tvangstilslutning i det åbne land, er en yderst bekostelig affære for de enkelte ejendomme. En omkostning, der nemt kan koste den enkelte ejendom over 150.000,- kr.  I dag har langt de fleste ejendomme egen tømningstanke med nedsivningsanlæg, således der ikke ledes forurenet vand ud i vandløbene. Anlæg, som hos mange er særdeles velfungerende og som endnu ikke er afskrevet. Derfor er det meget uforståeligt, når et byrådsflertal ønsker disse ejendomme tilsluttet den offentlige kloakledning, fordi den tilfældigvis passerer disse ejendomme. I januar vedtog et flertal i byrådet, at spildevandsplanen skulle sendes i offentlig høring, med de 109 navngivne ejendomme, hvoraf flere med postnummeret 8670 Låsby. I byrådsbeslutningen er der også angivet, at hver enkelt ejendom skulle have en særskilt skrivelse, således de var direkte orienteret om spildevandsplanen for deres ejendom og de dermed kunne afgive deres høringssvar. Under højst mystisk omstændigheder forsvandt de pågældende skrivelser til de 109 ejendomme ud i det store cyberspace univers. Derimod var der mange andre huse i byerne, som fik en skrivelse om, at de nu skal separatkloakeres. Dette til trods for, at dette var sket for flere år siden. Da jeg fik en mistanke om at de berørte ejendomme ikke havde fået en skrivelse fra kommunen, kontaktede jeg et par stykker for at få dette bekræftet. Det viste sig at de 109 ejendomme ikke havde fået et brev. Borgmesteren blev kontaktet og lovede at ville se på sagen. Intet skete tilsyneladende, for da spildevandsplanen skulle behandles i Miljø-og Planudvalget var der intet sket. Resultatet er efter et ekstra ordinært møde, at de 109 ejendomme pilles ud af Spildevandsplanen, for senere at blive behandlet særskilt. Endnu et eksempel på en besynderlig sagsbehandling.

På Gl. Silkeborgvej er der nu plantet nye vejtræer. Fra indkørslen til Kiltorn og ud til rundkørslen, er der plantet nogle få vejtræer i begge sider af vejen, samt der er lukket et hul, hvor der manglede nogle træer på nordsiden af den nye sti til Flensted. Dette er resultatet af dialog, som startede for næsten 3½ års siden med kommunen, som igen har haft den med vejdirektoratet. Alléen som den var på Gl. Silkeborgvej genetableres ikke igen. Årsagen er ifølge en af kommunens ansatte, at der ikke er nok areal på sydsiden af den gamle Gl. Silkeborgvej. Hvis der også skulle beplantes på sydsiden, vil det kræve en eksproportion af jord. Trist, den var ellers blevet en flot Allé.

Et godt råd til alle jer, frivillige eller som borgere, der har kontakt med kommunen og andre offentlige myndigheder, gem altid jeres mail´s eller dokumenter. Husk ved møderne at der bliver taget referat af de beslutninger eller aftaler, der bliver lavet på stedet. Ofte kan ingen huske de indgåede aftaler, har en anden opfattelse af det aftalte, eller der er nye medarbejder på sagen. Sagen omkring vejtræerne på Gl. Silkeborgvej er et godt eksempel, hvor jeg heldigvis selv havde gemt en mail på et løfte om nye vejrtræer.

Byrådsmøder sendes nu live. Nu kan borgerne følge byrådsmøderne og debatterne direkte på nettet via kommunens hjemmeside. Hvis man på et senere tidspunk ønsker at se møderne er dette muligt, også hvis det kun er et enkelt punkt på dagsordenen. F.eks. debatten i marts omkring tillægsbevillingen til Søparken. Med denne opfordring samt et ønske om snarlig færdiggørelse af Søparken ønsker jeg alle en rigtig god sommer.

 

Mvh. Claus Bloch

Læserbrev: Søpark i knibe?

By | Læserbreve | No Comments

Låsby Søpark stødt på grund?

af

Claus Bloch byrådsmedlem (V) Låsby

Poul Melgård Johansen byrådskandidat (DF) Låsby

Hent læserbrevet som pdf : Læserbrev- Søparken i knibe

I efteråret blev Låsby Søpark indviet under stor festivitas med borgmester, formand for Skanderborg Forsyning og en minister i spidsen. Ikke flere oversvømmelser i Låsby var hovedbudskabet. Efterfølgende har der været flere oversvømmelser. Parken var ikke helt færdig, men flot var den. Siden er der ikke sket så meget, det har været vinter. Det er dog ikke vinterens skyld alene.

På det seneste møde i teknik og miljø samt i økonomiudvalgt, er det kommet frem, at projektet er ramt af økonomiske problemer. Problemer der kan indikere en væsentlig mangel på projektstyring, der har resulteret i en budget overskridelse på 524.000 kr. for klimaprojektet plus 749.000 kr. på den kreative del.

Dette rejser, set fra vores side, en række spørgsmål, som man ikke umiddelbart kan læse svarene på i de pågældende referater:

Hvornår forventes projektet færdigt? Det er dette spørgsmål, de fleste Låsby borgere går rundt med. Den sydlige ende af parken ligner stadig en byggeplads og har gjort det længe.

Bliver Søparken færdig i fuld omfang? Det fremgår af referatet fra økonomiudvalgsmødet, at der er foretaget besparelser på projektet. Hvad er sparet væk? Og hvilke konsekvenser får det for det samlede projekt?

Er der styr på forbruget af pengene fra fondene? En række fonde bidrog med beløb til projektet. Flere af disse donationer var øremærket til bestemte projekter. Det kan frygtes at den manglende styring af byggesagen og økonomien i projektet har betydet at der ikke er styr på, hvad pengene er brugt til.

Er der penge til fremtidig vedligehold af området? Det fremgår af referatet fra økonomiudvalgets møde, at man påtænker at tage 40.000 kr. af de 75.000 kr. der årligt er afsat til drift af Søparken. Vi frygter, at dette betyder, at parken ikke bliver ordentlig vedligeholdt, med et forfald til følge – eller er der sparet så meget på projektet, at det bliver billigere at drive søparken?

Er klimadelen korrekt projekteret? Klimadelen har allerede været ramt af oversvømmelser af haver ved Hovedgaden. Der har været oversvømmelser på Byskellet og senest har vandstanden i søen været meget høj, med kun få centimeter fra at oversvømme Plejehjemmet igen, endvidere har vandtrapperne på Søndergade ikke den fornødne kapacitet til regnvejr, med oversvømmelse til følge af motorvejstunnelen.

Det virker som om de mange forskellige interessenter, der har været i projektet, samt projektets størrelse, har betydet at byggeledelsen har mistet overblikket. Projektet er derfor blevet både forsinket og dyrere. Vi mener derfor at Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning, hvorunder projektledelsen hører, skylder borgerne i Låsby svar på ovennævnte spørgsmål.

Det vil være rimeligt om Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning, i fællesskab fandt en finansierings løsning, der gør at Låsby Søpark kan bringes flot igen og komme i havn med det fulde projekt og penge til dagligdrift af området fremover.

Det fortjener det flotte og enestående projekt, men også de mange Låsby borgere, der har lagt frivilligt arbejde i Søparken.

 

Egen artikel til Låsbybladet februar 2017

By | Læserbreve | No Comments

Nyt om Skanderborg Kommune

Hent artiklen som pdf

I det følgende vil jeg orientere om tre emner. Tillæg til kommune planen, en gratis app til mobillen for borgerne til fejlmeldinger samt de to byggegrunde på Rønne Allé.

I 2016 blev den nye kommunalplan godkendt for de næste fire år. Dog ikke alt var med i denne plan, nemlig den fremtidige udvikling for de fire centerbyer, heriblandt den nye Centerby Låsby. Årsagen er den, at der var nedsat et specielt udvalg, et såkaldt §17-4 udvalg med borgerrepræsentanter fra de fire byer, samt et underudvalg fra hver af de fire byer. Her fra Låsby var der repræsentanter fra bl.a. borgerforeningen, institutionerne og foreningslivet. Behandlingen af kommuneplanstillægget starter nu og vil blive sendt til høring i løbet af foråret. For Låsbys vedkommende, som det ses i nedenstående uddrag fra økonomiudvalgets dagsorden. Tekst i parentes er mine tilføjelser.

  • Rammer ændres, så der etableres et nyt detailhandelscenter mellem Ole Rømers Vej og Hammelvej.
  • Der udlægges nye perspektivarealer for boligudbygning mod nord og vest. (Nord for kirken og Syd for Gl. Silkeborgvej ved Kiltorn og Skovbrynet.)
  • Eksisterende beskrivelse af midtbyen ændres til ‘servicegade’. • Der gives mulighed for fortætning af midtbyen. • Der beskrives en rækkefølge for udbygning af Låsby
  • Erhvervsarealet mod øst justeres.

Dagsorden teksten fortsætter med følgende:

Prioriterede forandringer i øvrigt for Låsby:

  1. Adgangene til hallen skal styrkes, således det er muligt at komme til hallen fra flere

retninger, uden at skulle en omvej gennem byen.

  1. En ny nordlig adgang mellem Niels Bohrs Vej og Nørregade skal etableres og gøre det

nemmere at komme ind og ud af byen fra den retning, samt lette gennemkørende trafik på

Hovedgaden

  1. Etablering af en sikker forbindelse mellem skolen og hallen, således børn og unge i højere grad frit kan bevæge sig mellem de to steder.
  2. Planlægning af nye boligområder. Her er det ikke rækkefølgen, der er vigtig. Det er i højere grad et spørgsmål om kvalitet i boligområderne, hvor det nære liv til naturen er

i højsædet, samt tilgængeligheden til servicegaden til fods og på cykel og endelig

adgang til at komme hurtigt ud af byen i bil

  1. Ny bystruktur, hvor butikslivet får nyt liv på byens kant
  2. Fortætning i de gamle erhvervsområder mellem Hovedgaden og det nye butiksområde. (Ole Rømers Vej og Niels Bohrs Vej)

 

De nærmere detaljer kan ses på kommunens hjemmeside under økonomiudvalgets dagsorden fra den 22. februar 2017. Har man forslag eller ændringer til det fremsendte til foråret, er det vigtigt, der bliver afgivet et høringssvar, når forslaget kommer til høring.

Skanderborg Kommune har fået en borger relateret app til mobiltelefonerne, som frit kan downloades. Den hedder ”Giv et praj” Formålet med denne app er, at vi kan fejlmelde eller give et tip om uregelmæssigheder inden for det tekniske område såsom: Et hul i vejen, et bøjet vejskilt, en sti der ikke er glatførebekæmpet, skraldespande der er bombesprængte eller ikke tømte, oversvømmelse ved tunellen på Søndergade eller Byskellet, et væltet træ på f.eks. Sorringvej, osv. Meningen er, at der samtidigt kan tages et foto og vedhæftes som dokumentation. Ifølge forlydender vil afsenderen modtage en kvittering når opgaven er registreret. Hvordan det virker i praksis ved jeg ikke, men vil gerne have en tilbagemelding såfremt, der er problemer.

Ifølge kommunens hjemmeside er de to byggegrunde på Rønne Allè ved den tidligere børnehave, stadig til salg her medio februar. Byggegrundende er på 801 m² og 910 m², til følgende priser: 550.000- kr. og 650.000-kr. Kommunen har skønnet, der ikke skulle være behov for Til Salg Skilte i første omgang, da grundene er meget attraktive. Lad os håbe den har ret.

Med denne orientering vil jeg ønske alle et godt forår samt håb om, at der kommer styr på færdiggørelsen at Søparken i 2017.