Category

Læserbreve

Er svaret til Solceller et entydigt ja eller nej

By | Læserbreve | No Comments

Er svaret til Solceller et entydigt ja eller nej

Et tilsyneladende simpelt spørgsmål. Enkelte byrådsmedlemmer i Skanderborg Kommune er sandsynligvis allerede afklarede og kan svare klart JA eller NEJ, uden at skele til de enkelte projekter. Med et JA til alle projekter, betyder det så, at de ikke vil forholde sig til egne borgeres privatøkonomi, som risikerer at blive knust? Og hvad med naturen og vildtet der ofres, kulturlandskaber der bliver forvandlet til glas og metalkonstruktioner, genskin fra installationer og deraf forringet livskvalitet? Jeg mener, man også med rette kan stille spørgsmålet, om hvorvidt den producerede strøm kan afsættes og hvem Co² kvoten tilfalder. Er det lodsejeren, produktionsselskabet eller Skanderborg Kommune? Er der tale om lokale lodsejere og hvem er investorerne?
Aktuelt drejer det sig om fire ansøgte projekter, som Økonomiudvalget har videresendt til to borgermøder. Lokaliteterne er: Ry Nørreskov (fra Ry til Gl. Rye), Thorsminde ved Flensted/Låsby, Østerskovvej (Låsby) og Langelinie mellem Skjørring og Sjelle. Jeg forholder mig her til to af projekterne, dels med et kæmpe JA og dels et kæmpe NEJ. Ja, til Langelinie projektet som ligger isoleret uden nabogener og genskin. Der er tale om en lokal lodsejer og et lokalt El-selskab. El-produktionen skal gå til lodsejers eget forbrug, som vil styrke firmaets vækst og konkurrence som et grønt selskab. Dette vil kunne sikre lokale arbejdspladser til stor gavn for alle. I mine øjne et rent ”win-win” projekt.

Thorsminde med navnet ”Thorsminde Solcelle og Naturpark” er derimod et projekt, der går direkte i skel til adskillige naboer og som vil bevirke en form for ”stavnsbinding”. Dette på grund de kompakte installationer, en ødelagt udsigt fra de fire omkringliggende veje og deres beboere samt fra Flensted og den vestlige del af Låsby. Landskabet er i dag kuperet med skove, moser, vandløb og rigt på rå- og kronvildt, hvilket selvfølgeligt forsvinder med solcellerne og anlæggets indhegning. Lodsejeren er desuden ikke bosiddende i Skanderborg Kommune. Investorerne er udenlandske selskaber, så spørgsmålet er hvem der mon høster Co² kvoten? Endvidere er der ingen lokale arbejdspladser. Så for mig er det et klart NEJ til dette projekt!
Såfremt et byrådsflertal stemmer alle fire projekter igennem, er der skabt præcedens for de næste solcelleprojekter, der kan komme overalt i Skanderborg Kommune uden hensyntagen til de omkringliggende borgere og de landskabelige værdier. Den økonomiske gevinst er enorm og der er kun os forbruger til at betale.

Til sidst en kommentar til et læserbrev fra Daniel Aage Holm, Byrådskandidat for Dansk Folkeparti. Jeg takker for udnævnelsen som By Konge. Dette er dog uden portefølje. Du nævner, at jeg tromler lokale protester. Jeg kan konstatere, du må have været total fraværende og ikke fulgt debatten siden den 16. juni i år. Jeg kan endvidere oplyse, at Venstre på sidste økonomiudvalgsmøde forsøgte at få Thorsminde projektet ud af dagsordenen. Hvilket der ikke var flertal for. Hvor var Dansk Folkeparti?

Horsegaard Galten

By | Læserbreve | No Comments

Børnepasning = Forældreadfærdsregulering i Skanderborg kommune?

Er du en af de kommende forældre i Galten-Skovby, der får tilbudt en plads til dit barn i den kommende børneinstitution Horsegaard? Da kan du ikke forvente, at der er plads til dig og din bil, når du skal aflevere eller hente dit barn. Byrådsflertallet vil, at du bruger cyklen eller er til fods. Det er ellers en glædelig begivenhed med den bynære og velbeliggende udstykning Horsegaarden i Galten, med en ny tiltrængt børneinstitution til 150 børn og plads til en udvidelse. Dog ikke helt problemfri, idet byrådsflertallet skaber en trafikal farlig situation med ind/udkørsel ved Skjørringvej. Skjørringvej er smal, vejkryds og sving skaber dårlige oversigtsforhold og vejen er meget trafikeret i myldretiden. Oprindeligt var parkeringsnormen for en børneinstitution som Horsegaard på 119 pladser, men det er nu reduceret med 48 pladser. I praksis kan det medføre en del af- og pålæsninger på selve Skjørringsvej. Enhver lokal borger ved, at denne løsning er direkte uansvarlig og farlig pga. vejens beskaffenhed. En erkendelse, som administrationen eller borgmesteren måske også har opnået efter juni udvalgsmødet i Miljø & Plan. Pludseligt blev der i dagsordenens indstilling inden Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet tilføjet tre meget alternative supplerings parkeringspladser. Disse P-pladser skulle ligge hos naboen, Galten Ungdoms – Junior Klub (GJUK), men her eksisterer ikke en eneste P-plads. Endvidere nævnes både den private Galten Børnehave og Vuggestue på Nørregade, samt kirkens P-plads beliggende ca. 250 meter fra den kommende institution. Fuldstændigt urealistiske alternativer. I princippet kunne der ligeså godt være blevet henvist til Torvets og Nettos P-pladser. Derfor fremsatte jeg følgende ændringsforslag:
1. Der skal sikres mulighed for, at der etableres en trafiksikker vejtilførsel til daginstitutionen Horsegaard fra Søringen.
2. Ifølge de nye P-vedtægter skal der etableres de fornødne P-pladser på egen matrikel ved Horsegaard.

Forslaget blev nedstemt af et byrådsflertal. Et uforsvarligt flertal? Selv lokale byrådsmedlemmer fra 8464 med undtagelse af Hanne Majgaard stemte imod en sikker løsning. Argumenterne var og er, at forældre skal ændre adfærd og aflevere samt afhente deres børn uden bil. Det argument vidner om et komplet ukendskab til jer tidspressede forældres hverdag. Det er åbenbart den nye børnepasningspolitik i Skanderborg kommune? Vil du have passet dit barn, så må du gå eller cykle. Se debatten på Skanderborg Kommunes TV og afgiv dit høringssvar inden 19. august 2021.

Glæden ved glæden i Låsby?

By | Læserbreve | No Comments

Ny jernbane Silkeborg – Aarhus

Som det fremgår i en artikel i Midtjyllands Avis, glæder Borgmester Frands Fischer sig over mere kollektiv trafik. Det drejer sig om den kommende jernbane mellem Silkeborg og Aarhus over Galten, der nu bliver en realitet. Borgmesteren nævner dog også den bekymring, mange forståeligt nok har om den jernbane fra Silkeborg over Ry til Skanderborg, der allerede eksisterer. Men glæden er der for Galten – Skovby, som får styrket den kollektive trafik.

Men hvor er glæden for Låsby? Låsby får alle ulemperne. En støjende jernbane helt tæt på byen, men intet stoppested. Endnu mere opdelte marker og flere dybe spor i landskabet. Den sidste rest af Flensted Krat syd for Låsby bliver sandsynligvis fjernet? Det vil være tredje gang inden for få årtier, den bliver beskåret. Først omfartsvejen i starten af halvfjerdserne, senere motorvejen og nu jernbanen?
Adgangsforholdene til Ry og Skanderborg bliver endnu engang vanskeliggjort.
Jeg håber, at Borgmesteren også vil glæde Låsby og dens borgere, ved at være medkæmper for et stoppested til byen, der både vil gavne den kollektive trafik og kompensere for nogle af de mange ulemper?

Beboere eller Solcellepark ved Thorsminde?

By | Læserbreve | No Comments

Beboere eller Solcellepark ved Thorsminde?

Tre solcelleparker i Skanderborg Kommune. Sådan lød et punkt på dagsordenen ved økonomiudvalgets junimøde, hvilket var til stor overraskelse for naboerne. Der planlægges to solcelleparker omkring Låsby og en ved Langelinje mellem Skjørring og Sjelle. Den største og mest markante er Thorsminde ved Flensted/Låsby på over 95 hektar (ca. 95 fodboldbaner) fordelt på tre arealer. Projektet er udarbejdet af et sjællandsk selskab på vegne af to lodsejere. Projektet vil berøre samtlige beboere på Skovsrodsvej, Lysmosevej, Lergravvej og til dels Kielsgårdsvej. Især naboernes økonomi påvirkes negativt pga. ejendommenes værditab. Herudover vil adskillige ejendomme få direkte genskær/refleksioner fra solen. Sidst men ikke mindst stavnsbinding. Et rent overgreb mod disse borgere. Ud over nærområdet bliver Flensted By og den vestlige del af Låsby påvirket visuelt.

Solcelleparken skal være indhegnet og vil flere steder ligge i skellet mellem ejendomme. Projektets navn ”Thorsminde Energi & Naturpark” lyder meget eksotisk. ”Parken” bliver dog uden adgang for offentligheden og den store bestand af råvildt og kronvildt.
Lokalområdet Thorsminde er det område i Skanderborg Kommune, der bidrager mest til den grønne omstilling. Området er allerede omkranset af syv vindmøller. Derudover er der både motorvejen og den kommende jernbane Silkeborg – Århus.
Ifølge sagsfremstillingen skal solcellerne være tilsluttet El-nettet inden d. 1. november 2022, idet invester ellers vil miste et tilskud. Såfremt projektet bliver vedtaget, vil det få første prioritet frem for allerede eksisterende projekter. Man kunne endvidere læse i indstillingen, at der var planer om at afholde et digitalt borgermøde med kun en uges varsel. Herefter skulle for-høringerne foregå i juli måned (alt imens mange borgere holder ferie).

Til held for borgerne besluttede økonomiudvalget at sparke indstillingen til hjørne og invitere projektmagerne til augustmødet. Nu mangler der kun den gode dialog, hvor økonomiudvalget også inviterer en delegation af sine egne berørte borgere. Et skoleeksempel på den gode dialog var, da Thorsminde-området fik de tre kæmpevindmøller. Her var der en god forhåndsdialog mellem projektmager og naboer.

Venstre er hos borgerne.

By | Læserbreve | No Comments

Et læserbrev fra DF i Skanderborg Kommune har følgende overskrift: ”Venstre – hvor har vi jer?” Svaret er ganske simpelt. Hos borgerne. DF´s læserbrev skulle muligvis virke informativt omkring juridiske spidsfindigheder, fra Formanden for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ved Martin Frausing Poulsen Dansk Folkeparti? Læserbrevet handler om jura, fremfor at informere borgerne, om den 13% takst stigning på vandafledningsafgiften til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

Dagsordenspunktet på byrådsmødet i december 2019 drejede sig om godkendelsen, af Forsyning Selskabets gebyr og afgifter til borgerne. Heriblandt den 13% stigning på vandaflednings afgiften. Hvilket svarer til en stigning fra 38,13 kr./m³ til 43,13 kr./m³. Nemlig 5 kr./m³ eller en stigning 413 kr. for en gennemsnits husstand. For de fleste lyder denne stigning på 13% overkommelig, men beløbet skal holdes op i mod, at de fleste hustande, allerede anslået betaler ca. 5500,- kr./år gennemsnitlig. For lavindkomst grupperne såsom pensionister, dagpengemodtager, singler osv., en ikke uvæsentlig indskrænkning af deres rådighedsbeløb. En anden forglemmelse i DF´s læserbrev er, at Venstre havde sagt ja til en takststigning og muligvis lidt højere. Forudsætning var en veldokumenteret redegørelse, til hvilke klimaprojekter, der er årsag til denne taksstigning. Denne dokumentation var ikke vedlagt ØK’s eller Byrådets dagsorden og kom ikke ej heller. Efter en rykker fra Venstre, kort før byrådsmødet fik byrådet et notat, med en hensigts erklæringer, uden nogen dokumentation for de 13% stigning.

Det er korrekt at jeg talte imod, hvad enkelte bestyrelses medlemmer fra forsynings selskabet kalder armslængde princippet. Til info, er det dog fortsat byrådet, der skal godkende taksterne for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Byrådet repræsentere aktionærende, som i dette tilfælde er borgerne, der ejer Selskabet. Det er ej heller nogen hemmelighed, at de hidtidige generalforsamlinger, er gået uden om byrådet, som kun har været repræsenteret ved borgmesteren og næstformanden i økonomiudvalget. Dermed har borgerne været endnu dårligere repræsenteret.

At stille spørgsmål og krav, bliver åbenbart betegnet som en hetz fra DF. Det skal nævnes at Venstre rent faktisk stemte for takststigningen på de 13%, da vi ikke kender klima konsekvenserne, for at stemme imod.

Nogen dækker sig bag ved juraen og Venstre vil borgerne

Låsby – Vækst eller stagnation?

By | Læserbreve | No Comments

Låsby – Vækst eller stagnation?

Kommuneplanrevisionen for centerbyerne her i blandt Låsby, er nu sendt ud i 8 ugers offentlig høring. Denne kommuneplan viser, hvad der er af vækstmuligheder for byerne i de kommende 4 år.

For Låsbys vedkommende indeholder planen positive elementer, men også en del negative, hvad angår kommende udstykninger. Det positive er, at der er udlagt tre mindre arealer, hvor der vil være mulighed for nye udstykninger. Af de negative elementer er, at det store private areal ved Klangballevej, der i dag er udlagt til boligområde, bliver degraderet til et såkaldt perspektivområde. Dette vil i praksis betyde, at det vil være umuligt for kommunen at ekspropriere dette areal til udstykninger. En komplet uforståelig indstilling fra Kommunens side. Især da arealet ved Klangballevej anses som nøgleområdet for Låsbys fremtidige udvikling. Endvidere er en lodsejer, der er positiv over for muligheden for udstykninger på egne arealer, heller ikke blevet medtaget i kommuneplanen. Derfor kære Låsby borger, brug jeres ret til indsigelser her i høringsperioden. Det gælder Låsbys fremtidige vækst for skolen, institutionerne, dagplejen, hallen, friluftsbadet, samt alle de frivillige foreninger m.m

Med venlig hilsen
Claus Bloch

Læserbrev. Uacceptable sagsbehandlingstider

By | Læserbreve | No Comments

Uacceptable sagsbehandlingstider

På det seneste udvalgsmøde i Miljø og Plan fik medlemmerne på Venstres initiativ en orientering om, hvorfor sagsbehandlingstiderne for byggesager i landzonen har nået en helt uacceptabelt højt niveau. Der går op til et år før sagsbehandlingen overhovedet bliver påbegyndt.

Det betyder i praksis, at en mindre udbygning, som f.eks. en havestue i Herskind eller Hylke tager minimum 15 måneder før byggetilladelsen er klar. Der er pt. ca. 150 ubehandlede sager i bunkerne på Fælleden. (Nogle taler om det som Syltekrukken og folk i byggebranchen sukker, når de hører om et projekt i en mindre landsby i Skanderborg Kommune). En komplet uacceptabel behandling af borgerne i landsbyerne og på landejendommene. Nu er dette store efterslæb ikke nyt, men gradvis eskaleret over de sidste par år. Det er et område, der to gange tidligere har fået tilført ekstra midler. Indstillingen er nok en gang at tilføre området endnu flere midler. Problemet er, at på det tekniske område bliver der i dag allerede tilført store summer. Hvordan disse administreres og prioriteres, kan man som borger og som politiker stille spørgsmål ved, men svar er der ikke mange af. Men f.eks. er der anvendt 1,5 mandeår eller en lille million til en helt unødvendig registrering af badebroer . Hvis det beløb sammen med dem, der nu stases på at tilføre området, havde været anvendt til landzonesager fra starten, havde bunkerne været lettet for de fleste sager allerede

Vi må erkende, at den måde som borgmesteren prioriterer opgaverne på med Skanderborgmodellen som håndbog, er svær at forstå for de af kommunens borgere, der har f.eks. byggesager liggende og vente i Skanderborg Kommune.

Det kan og vil Venstre gøre bedre.

Med venlig hilsen

Peder Porse
Claus Bloch

Læserbrev. Stor bekymring for plejecenter strukturen med A som ansvarlig.

By | Læserbreve | No Comments

Stor bekymring for plejecenter strukturen med A som ansvarlig.

Det er som altid med stor bekymring, at jeg igen læser et af den socialdemokratiske gruppeformand og ældretalsmand, Finn Sander Jensens læserbreve om ældreplejen og plejecenterstrukturen. Rent umiddelbart lyder disse læserbreve altid som positive meddelelser til de ældre og deres pårørende. Som når der begejstret fortælles om et nyt plejecenter i Ry og om føjetid et helt nyt i Galten til over 200 millioner kr.. Min erfaring igennem årene med Finn Sanders læserbreve og især handlinger er, at de reelt dækker over mindre plejekapacitet, samt nedlæggelse af de lokale ældrecentre og plejeboliger. Hvilket også reelt gælder for Tebstrup, Gl. Rye, Søkilde, Ry og Galten, hvor af flere nedlæggelser allerede er realiseret. Heriblandt de 17 bedste plejeboliger i Galten, i daglig tale benævnt som havehusene. Ingen af de prognoser, der hidtil har ligget til grund for disse reduktioner, har haft hold i virkeligheden. Et eksempel er i plejedistrikt Ry, hvor man besluttede at lukke Søkilde og stoppe for visiteringen dertil. Efter et par måneder var ventelisten lang igen og man så sig nødsaget til at genåbne Søkilde for nye beboere. Derfor undrer det mig også meget, at samtlige partier, undtagen Venstre stemte imod at fremtidssikre det kommende nye Ældrecenter i Ry kapacitetsmæssigt.

I Finn Sanders læserbrev undgår han behændigt igen at nævne Søndervang, men benytter sig af begrebet distrikt Galten, som Søndervang i Låsby er en del af. Det er ingen hemmelighed, at der er en byrådsaftale fra budgettet i 2016 om Søndervangs fremtid. En aftale, der efter min opfattelse, klart er blevet direkte modarbejdet af borgmesterens flertalsgruppe. Siden efteråret 2015 har Søndervangs fremtid ligget på borgmesterens bord, som så mange andre uløste sager. Ifølge Skanderborg modellen er det kun borgmesteren, der har alle ledelses-og driftsmæssige beføjelser.

Tilslut vil jeg endnu engang anmode Finn Sander og dennes borgmester, melde klart ud om Søndervangs fremtid. En udmelding, som beboerne, deres pårørende, Søndervangs ansatte og alle de frivillige samt borgerne i Låsby, har et berettiget krav på. Skal Søndervang efter socialdemokraternes opfattelse lukkes og skal nybyggeriet i Galten være tilsvarende større?

Venstre er ikke i tvivl.