All Posts By

Tore

Tusinde tak for den overvældende støtte

By | Det sker | No Comments

Kære alle.
Tusinde tak for den overvældende støtte til kommunalvalget i går. Med 678 personlige stemmer, hvoraf de 630 er fra valgkredsen Låsby,

har jeg fået en fantastisk stor opbakning, til at fortsætte yderligere fire år. Endnu engang tusinde tak.

I forbindelse med valgkampen havde jeg en lille uofficiel undersøgelse, om hvilket byvåben/logo borgerne fortrækker. Der var tre valgmuligheder:

Det oprindelige Skanderborg byvåben med tre røde tårne, det tidligere med de tre blå tårne og det næsten helt nye som forstiller???

På grund af klimaet op til valget, som var meget regnfuldt og jeg dermed ikke fik mødt så mange borgere som ønsket, blev det til 59 stemmesedler.

Resultatet af denne lille undersøgelse er der dog ingen tvivl om. Vinderen er de tre blå tårne med 54% (32 stemmer).

På andenpladsen det oprindelige fra Skanderborg med de røde tårne med 39% (23 stemmer) og sidst det nye med 7% (4 stemmer).

Vinderen af konkurrencen er udtrukken og har bopæl på Lindevej.

Kæmpe vindmølletransporter i gennem Låsby

By | Det sker | No Comments

Jeg har modtaget følgende orientering fra den Tekniske Chef i Skanderborg Kommune.

I medio november, vil der være specialtransporter af vindmøller igennem Låsby. Som bl.a. kræver mindre omlægninger ved rundkørslerne ved Århus/Hammelvej og Gl. Silkeborgvej/Flenstedbuen:

Det oplyses at transporterne planlægges opstartet i uge 46 og ca. 2 uger frem.

Mail

Kære Miljø og Planudvalg,

Skanderborg kommune har modtaget en ansøgning om særtransport af vindmølleelementer. Vi har valgt at orientere udvalget om ansøgningen.

Transporterne kommer fra øst og skal frem til vindmølle-site ved Mollerup i Silkeborg Kommune. Transportøren har foreslået at tranporterne foregår ad Silkeborg-motorvejen frem til Låsbyafkørslen. Herfra ønskes kørt på Gl. Silkeborgvej gennem Låsby by og videre mod vest ad den gamle hovedvej 195 frem til vindmølle-siten i Mollerup.

Transportøren har ved deres konsulent Mammout Wind oplyst, at der er tale om i alt ca. 30 tunge og omfangsrige transporter. Tranporterne skal foregå i september 2017 inden for en periode af ca. 2 uger. Der er tale om transporter, som har en totalvægt på op til ca. 170 ton og en længde på op til ca. 30 m.

Fra Skanderborg Kommunes side har vi foreslået, at transporterne fra motorvejs-afkørslen køres ad Randersvej-Flenstedbuen-hovedvej 195-Mollerup.

Hertil har Mammout Wind oplyst, at alle tænkelige ruter er gennemgået med henblik på at finde en mulig rute. Tranporterne er så store, at betydelige midlertidige ombygninger af vejene bliver nødvendige, f.eks.

oplyses det, at det vil være forbundet med meget betydelige ombygninger at få transporten drejet med sydvest ned af Randersvej mod Flenstedbuen.

Ifølge Mammout Wind er den foreslåede rute gennem Låsby praktisk taget den eneste mulige rute, hvis ikke meget store og omfattende vejombygninger skal ske. De nødvendige ændringer af vejene fremgår af vedhæftede beskrivelse fra transportøren.

Fra Skanderborg Kommunes side har vi accepteret den foreslåede rute under følgende forudsætninger:

  1. Skanderborg Kommune skal godkende de ønskede/nødvendige midlertidige ombygninger af vejene forud for udførelsen. Projekttegninger/-beskrivelser skal fremsendes sammen med ansøgning om gravetilladelse/rådighedstilladelse (se punkt 2) senest 10 arbejdsdage forud for udførelsen. Efter afslutning af transporterne skal alle berørte arealer bringes tilbage til oprindelig stand og alle skilte mv. skal genopsættes.
  2. Forud for udførelse af de nødvendige ombygninger og forud for tilbage-førelse til oprindelig stand af vejene på ruten skal der ansøges om rådighedstilladelse/gravetilladelse ved Skanderborg Kommune. Ansøgninger skal foregå via hjemmesiden virk.dk Ansøgning om tilladelse til gravearbejde – Virk | Indberetning. Ansøgningerne skal vedhæftes afspærringsplaner for det nødvendige vejarbejde.
  3. Mellem transporterne skal transportøren sørge for at der opsættes erstatning for nedtagne skilte mv. Endvidere skal midlertidig anlagte arealer afspærres mellem transporterne.
  4. Transportøren skal forelægge en tidsplan for transporternes afvikling. Transporterne skal foregå uden for myldretiden. Det vil sige, at transporterne ikke må foregå i tidrummene kl. 6-9 og kl. 15-17

Se tegninger og billeder

Låsby – Vækst eller stagnation?

By | Læserbreve | No Comments

Låsby – Vækst eller stagnation?

Kommuneplanrevisionen for centerbyerne her i blandt Låsby, er nu sendt ud i 8 ugers offentlig høring. Denne kommuneplan viser, hvad der er af vækstmuligheder for byerne i de kommende 4 år.

For Låsbys vedkommende indeholder planen positive elementer, men også en del negative, hvad angår kommende udstykninger. Det positive er, at der er udlagt tre mindre arealer, hvor der vil være mulighed for nye udstykninger. Af de negative elementer er, at det store private areal ved Klangballevej, der i dag er udlagt til boligområde, bliver degraderet til et såkaldt perspektivområde. Dette vil i praksis betyde, at det vil være umuligt for kommunen at ekspropriere dette areal til udstykninger. En komplet uforståelig indstilling fra Kommunens side. Især da arealet ved Klangballevej anses som nøgleområdet for Låsbys fremtidige udvikling. Endvidere er en lodsejer, der er positiv over for muligheden for udstykninger på egne arealer, heller ikke blevet medtaget i kommuneplanen. Derfor kære Låsby borger, brug jeres ret til indsigelser her i høringsperioden. Det gælder Låsbys fremtidige vækst for skolen, institutionerne, dagplejen, hallen, friluftsbadet, samt alle de frivillige foreninger m.m

Med venlig hilsen
Claus Bloch

Kommuneplanen for bl.a. Låsby

By | Det sker | No Comments

”Kommuneplanen for bl.a. Låsby er nu til 8 ugers offentlig høring. Det er min opfattelse, at bl.a. Låsbys borgerforening ikke er blevet hørt tilstrækkeligt med deres første høringssvar, til hvordan Låsby skal udvikle sig i de kommende år. Se byrådsdebatten

Læserbrev. Uacceptable sagsbehandlingstider

By | Læserbreve | No Comments

Uacceptable sagsbehandlingstider

På det seneste udvalgsmøde i Miljø og Plan fik medlemmerne på Venstres initiativ en orientering om, hvorfor sagsbehandlingstiderne for byggesager i landzonen har nået en helt uacceptabelt højt niveau. Der går op til et år før sagsbehandlingen overhovedet bliver påbegyndt.

Det betyder i praksis, at en mindre udbygning, som f.eks. en havestue i Herskind eller Hylke tager minimum 15 måneder før byggetilladelsen er klar. Der er pt. ca. 150 ubehandlede sager i bunkerne på Fælleden. (Nogle taler om det som Syltekrukken og folk i byggebranchen sukker, når de hører om et projekt i en mindre landsby i Skanderborg Kommune). En komplet uacceptabel behandling af borgerne i landsbyerne og på landejendommene. Nu er dette store efterslæb ikke nyt, men gradvis eskaleret over de sidste par år. Det er et område, der to gange tidligere har fået tilført ekstra midler. Indstillingen er nok en gang at tilføre området endnu flere midler. Problemet er, at på det tekniske område bliver der i dag allerede tilført store summer. Hvordan disse administreres og prioriteres, kan man som borger og som politiker stille spørgsmål ved, men svar er der ikke mange af. Men f.eks. er der anvendt 1,5 mandeår eller en lille million til en helt unødvendig registrering af badebroer . Hvis det beløb sammen med dem, der nu stases på at tilføre området, havde været anvendt til landzonesager fra starten, havde bunkerne været lettet for de fleste sager allerede

Vi må erkende, at den måde som borgmesteren prioriterer opgaverne på med Skanderborgmodellen som håndbog, er svær at forstå for de af kommunens borgere, der har f.eks. byggesager liggende og vente i Skanderborg Kommune.

Det kan og vil Venstre gøre bedre.

Med venlig hilsen

Peder Porse
Claus Bloch

Læserbrev. Stor bekymring for plejecenter strukturen med A som ansvarlig.

By | Læserbreve | No Comments

Stor bekymring for plejecenter strukturen med A som ansvarlig.

Det er som altid med stor bekymring, at jeg igen læser et af den socialdemokratiske gruppeformand og ældretalsmand, Finn Sander Jensens læserbreve om ældreplejen og plejecenterstrukturen. Rent umiddelbart lyder disse læserbreve altid som positive meddelelser til de ældre og deres pårørende. Som når der begejstret fortælles om et nyt plejecenter i Ry og om føjetid et helt nyt i Galten til over 200 millioner kr.. Min erfaring igennem årene med Finn Sanders læserbreve og især handlinger er, at de reelt dækker over mindre plejekapacitet, samt nedlæggelse af de lokale ældrecentre og plejeboliger. Hvilket også reelt gælder for Tebstrup, Gl. Rye, Søkilde, Ry og Galten, hvor af flere nedlæggelser allerede er realiseret. Heriblandt de 17 bedste plejeboliger i Galten, i daglig tale benævnt som havehusene. Ingen af de prognoser, der hidtil har ligget til grund for disse reduktioner, har haft hold i virkeligheden. Et eksempel er i plejedistrikt Ry, hvor man besluttede at lukke Søkilde og stoppe for visiteringen dertil. Efter et par måneder var ventelisten lang igen og man så sig nødsaget til at genåbne Søkilde for nye beboere. Derfor undrer det mig også meget, at samtlige partier, undtagen Venstre stemte imod at fremtidssikre det kommende nye Ældrecenter i Ry kapacitetsmæssigt.

I Finn Sanders læserbrev undgår han behændigt igen at nævne Søndervang, men benytter sig af begrebet distrikt Galten, som Søndervang i Låsby er en del af. Det er ingen hemmelighed, at der er en byrådsaftale fra budgettet i 2016 om Søndervangs fremtid. En aftale, der efter min opfattelse, klart er blevet direkte modarbejdet af borgmesterens flertalsgruppe. Siden efteråret 2015 har Søndervangs fremtid ligget på borgmesterens bord, som så mange andre uløste sager. Ifølge Skanderborg modellen er det kun borgmesteren, der har alle ledelses-og driftsmæssige beføjelser.

Tilslut vil jeg endnu engang anmode Finn Sander og dennes borgmester, melde klart ud om Søndervangs fremtid. En udmelding, som beboerne, deres pårørende, Søndervangs ansatte og alle de frivillige samt borgerne i Låsby, har et berettiget krav på. Skal Søndervang efter socialdemokraternes opfattelse lukkes og skal nybyggeriet i Galten være tilsvarende større?

Venstre er ikke i tvivl.

Læserbrev. Byggegrunde i Låsby

By | Læserbreve | No Comments

Det er med stor glæde jeg kan konstatere i et læserbrev, at Dansk Folkepartis byrådskandidat, Poul Johansen, har bedt sine partifæller i byrådet, spørge ind til det kommunale areal ”Ved Dammen” i Låsby. Arealet har i tidligere kommuneplaner været perspektivområde, hvor der kunne åbnes en mulighed for bebyggelse. Ved 2013 kommuneplanen, blev denne mulighed pludselig fjernet. Administrationen henviste til et grundvands cirkulære fra det tidligere Århus Amt, hvor der hverken var en faglig eller saglig dokumentation på, dette simple areal udgjorde en trussel imod drikkevandet. Mig bekendt ligger sagen stadig på borgmesterens bord, efter borgerhøringen i Låsby den 23. juni 2016. Ved denne lejlighed drøftede jeg igen sagen med borgmesteren og derfor har jeg selvfølgelig også en klar forventning til, at det pågældende areal igen ændrer status og udlægges til boligformål, når tillægget til den nye kommuneplan for centerbyerne skal vedtages her til efteråret. Skulle dette ikke være tilfældet, vil det glæde mig at DF nu, som Venstre, vil stille et samlet ændringsforslag, således arealet igen kan udstykkes til nye boliger, som Låsby i den grad har brug, hvis byen stadig skal udvikles.

Læserbrev: Vakler tilslutning til Skanderborgmodellen allerede?

By | Læserbreve | No Comments

Vakler tilslutning til Skanderborgmodellen allerede?

I et læserbrev fra Dansk Folkeparti, hvor deres to byrådsmedlemmer kommenterer et læserbrev fra seniorrådet angående ”Manglende omsorg for vores svage ældre”, hvor det fremgår, at de to byrådsmedlemmer føler, de er sat uden reelt indflydelse, grundet Skanderborgmodellen. Det er fuldstændig korrekt. Et markant flertal i Skanderborg Byråd har frivilligt afgivet deres ellers retslige administrative forvaltningsret til borgmesteren. Heriblandt også de to byrådsmedlemmer fra Dansk Folkeparti. Dette så sent som her i april 2017.

Det kræver selvfølgelig en stor ansvarspådragelse, for det enkelte byrådsmedlem, at frasige sig denne forvaltningsret, samt overgive dette ansvar til borgmesteren. Hvilket selvfølgelig kræver endnu et større ansvar fra borgmesteren, der har den totale administrative ledelse af Skanderborg Kommune. Hvordan borgmesteren så administrere denne, på nationalbasis utrolige store kompetence er et godt spørgsmål. Er det den administrative del der vægtes, eller det borgernære? Hvordan prioriter borgmesteren opgaverne over for borgerne? Ingen tvivl om, at adskillig borger har eller haft den oplevelse, hvor det opleves administrationen før borgeren. Bliver borgerne rådgivet eller administreret? F.eks. ved byggetilladelser i byerne eller i landsbyerne, hvor der kræves landzone tilladelser. Hvordan prioriteres disse sagsbehandlingstiderne frem for registrering af badebroer? Hvorfor er ekspeditionstiden på 13. måneder inden en sagsbehandling kan startes, når det samtidigt bruges store resurser på optælling af vandhuller, med mulige salamander i? Hvad med påbud til tilslutning af offentligt kloaknet? Hvem styrer skolerne? Administrationen eller skolebestyrelserne? Alt sammen prioriteter, som de fleste byrådsmedlemmer har frasagt sig retten til.

Derfor er det med glæde, vi nu kan se en bevægelse hos Dansk Folkeparti, til måske vil påtage sig den naturlige forvaltningsret, de er valgt til. Måske allerede til januar efter kommune valget, vi kan stille et ændringsforslag til Skanderborgmodellen. Det samme gælder Konservative Folkeparti, der altid har stået vagt om Skanderborgmodellen. Derfra er der også nye signaler om en kommende normalisering af styringsvedtægterne. Det er samtidigt korrekt, når Dansk Folkeparti hævder servicen er faldet igennem årene, med Venstre og Socialdemokratiske borgmestre. Dansk Folkeparti har loyalt været med i alle årene.

Med venlig hilsen

Peder Porse

Claus Bloch

Årets Sankt Hans tale i Låsby

By | Læserbreve | No Comments

Årets Sankt Hans tale i Låsby. Hvis du var forhindret eller lydforholdende var lidt
udfordret under talen, kan talen ses her

En stor Tak for indbydelsen fra borgerforeningen
Det er en stor ære for mig at være årets båltaler her i Låsby.
Der er noget at leve op til, med alle de forgående og fremragende båltaller, der har været igennem alle årene.

Sankt Hans er forbundet med mange traditioner. Både her i Danmark og i resten af de Nordiske lande. Og ikke mindst lokalt her i Låsby.
I dag siger vi, eller kirken, at det er Johannes Døberens fødselsdag vi fejre her ved midsommer. Ligesom Jesus fødselsdag til jul.
Men traditionerne er jo meget ældre end kristendommen, idet disse to årlige markeringer, har fundet sted her i norden lang tid før vi blev kristne. Da var det nemlig solen vi fejrede. Vintersolhverv og sommersolhverv. Vinteren, at det nu gik frem mod lysere tider og sommeren fordi, det er nu, hvor solen står højst på himlen, samt naturen står i fuld flor.
Nu hvor jeg nævner traditionerne, da var det, som jeg husker det, beboerforeningen der startede med at afholde fælles Sankt Hans aften her i Låsby, engang i starten af halvfjerdserne. For øvrigt der, hvor en af søerne er i dag. Den blev senere flyttet ned til Søndervang. Navnet beboerforeningen, et navn der dengang var en del debat om, fordi ordet borgerforeningen, for nogle havde en negativ klang i halvfjerdserne, med henvisning til kulturrevolutionen i bl.a. Kina, hvor alle skulle lige som bønder, arbejder eller soldater. Åbenbart en ide, der også havde en del beundre her i Låsby. Derfor var ordet borger, et frygtelig skældsord hos enkelte.
En pudsighed som ingen tænker over i dag.
Tingene har ændret sig igennem årene, således også navneforandringen til borgerforening, som den hedder i dag.
Dette visser blot hvor meget samfundet og holdninger ændres over nogle få årtier. Samt tolerancen borgerne eller beboerne imellem og hvor den gode tolerance i bestyrelserne i beboer/borger foreningen her i Låsby, er bevaret igennem alle disse år. Til trods for de små ideologiske forskelle i starten. Og der har været rigtig mange bestyrelsesmedlemmer, i disse mange år.

Bålet er symbolsk og er absolut klimaksen på en Sankt Hans aften. Hyggelig at se på og symbolsk fordi det skal holde onde ånder væk. Dette lykkes ikke helt sidste år, at få ild i bålet, trods utrolig tålmodighed og ihærdighed fra Kjeld, der med sin ukrudsbrænder +brændbare væsker tog kampen op i mod elementernes rassen, i form af et kæmpe regnvejr, hvor klimasøen fik sin generalprøve. Om vi har oplevet flere ånder i år, er op til den enkelte selv at vurdere. Heksen er kun symbolsk, idet selve hekse afbrænding intet har med Sankt Hans at gøre.
Men spændende er det. Hvem er ånderne i dag? Er de gode eller dårlige. Af de gode har vi f.eks. hørt om Helligånden i forbindelse med jomfru Maria.
Et må vi konstatere, den enkeltes frihed er i dag stærkt reguleret, af det samfund vi lever i dag. En udvikling der har taget en meget uheldig drejning de sidste 10 år. Ofte er det systemet over borgeren. Hvor borgeren må indrette sig efter systemet, f.eks. ved kommunens borgerservice angående åbningstiderne. Ofte skal man tage før fri fra arbejde, hvis man skal have fornyet sit pas. Hvilket der desværre er flere borger der oplever. Jeg mener samfundet er gået langt grænsen på, hvad den kan pålægge de enkelte borger af krav, også af økonomiske byrder.
Her tænker jeg ikke specielt på færdselsloven som jo er meget adfærdsregulerende, hvilket selvfølgelig er udmærket at alle respekterer højrekørselen.
Det jeg tænker på er bl.a. tvangstilslutninger til kloaknettet i det åbne land, hvor det ingen miljø eller klima effekt har. En kæmpe økonomisk byrde for den enkelte lodsejer, udover tilslutningsbidraget. Et andet eksempel er den såkaldte E-Post, som nu er blevet en tvungen ordning mellem det offentlige og borgeren. En ordning/krav der faktisk forlanger, du er i besiddelse et elektronisk apparat eller flere. Som om det lige netop står i grundloven. Udover en PC eller Tablet forventes der også, du har en mobil telefon, således du kan modtage en SMS eller mail, der fortæller du har modtaget en E-Post. Således der ingen undskyldning er, for ikke at have læst din E-Post. Man kan fritages for denne ordning på meget specielle strenge vilkår, som på det nærmeste også forlanger en lægeerklæring. F.eks. om du er dement, har Alzheimer eller ingen pårørende eller værge har. Et andet eksempel kan også være alle de begrænsninger, der er for en byggetilladelse, for en lille tilbygninger på egen grund, hvor byggetilladelser ofte administreres uden saglig eller faglig vurdering. Dette er for mig eksempler på de dårlige ånder og jeg er sikker på, i alle sammen også kan bidrage med et par eksempler.

De gode ånder i kød og blod, disse findes nemlig også, er dem, der er med til at skabe alt det gode i samfundet og hverdagen og som efter min mening er rykgraden i samfundet. Dem der skaber det meningsfulde samfund. NEMLIG DE FRIVILLIGE. Uden dem var vi utrolige fattige. Uden de frivillige stod vi bl.a. ikke her nu, eller hvem skulle arrangere sommerfesten? De frivillige gør en kæmpe indsats hver dag året rundt. Dette tiltros for, at Skanderborg Kommune, er den kommune der har det tredje laveste kulturbudget, målt pr. indbygger i Danmark. Kun undergået af Jammebugten og Samsø.
Låsby er et virkeligt godt eksempel på, hvor de fleste borger har bidraget eller er med i det frivillige. Nu nævner jeg en række eksempler og undskylder på forhånd, hvis jeg har glemt en enkel forening. De nævnes i alfabetisk rækkefølge. Boldklubben som den absolut største forening, med et utal af aktiviteter, Borger foreningen, Else Frost´s og Børges Møllers nye forening, med bl.a. boligformer for seniorer til formål, Folkedanser, Forsamlingshuset, Forældrebestyrelser i institutioner, Frivillige omkring Søpark projektet, Klasseforældreråd, Krolfklubben, Låsbybladet, Låsby æblets venner, Menighedsrådet, Onsdagsklubben, Pensionist Foreningen, Skolebestyrelsen, Spejderne, Svømmebadet, Svømmeklubben, Tennisklubben, Udvalget for byens kommende udvikling, Vandværkerne, Ældre/seniorrådet. Sig ikke, at der ikke er mange muligheder i Låsby.
Tæller man alle disse frivillige sammen, er der adskillige hundrede som er med til at berige samfund til gavn for os alle. Faktisk dem der holder hverdagen kørende.
Tusind tak til alle jer.
Til slut vil jeg sige. Nyd midsommeren, den er fantastisk flot og skøn, nu hvor de lyse nætter virkelig er lyse og alting står i fuld flor.
Og noget af det bedste er, det som vi har set frem til i flere måneder, nemlig sommerferien som står for døren.
Rigtig god sommerfest og en rigtig god sommer til alle.

Tusind tak.

Spildevandsplanens godkendelse. Næsten?

By | Det sker | No Comments

Se debatten. Bl.a. omkring hvorfor 109 høringsberettigede adresser, forsvandt sporløst.
De 109 adresser fra det åbne land, der skulle tvangstilsluttes den kommunale
spildevandsledning, til trods for, at langt de fleste har en velfungerende løsning.
Føljetonen vil uden tvivl forsætte på kommende udvalgs og byrådsmøder.”